مستر تایپیست

تبدیل پایان‌نامه به کتاب

چاپ کتاب یکی از مواردی است که منجر به تقویت رزومه میشود و یکی از راه‌های آسان برای اخذ این امتیاز تبدیل پایان‌نامه به کتاب است. از مزایای دیگر تبدیل پایان‌نامه به کتاب این است که پایان‌نامه شما در جای دیگری غیر از کتابخانه دانشگاهتان دیده می‌شود.

بیشتر بخوانید