مستر تایپیست

تایپ در ایران

یکی از مشاغلی که در دهه های اخیر رشد بسیاری داشته است تایپ می باشد. تایپ در ایران در زمان های گذشته به گونه ای بود که با دستگاه های بزرگ و ماشین های تایپ انجام می شود و تنها افراد خاصی قادر به انجام آن بودند.

بیشتر بخوانید