مستر تایپیست

تایپ جدول

تایپ جدول یکی دیگر از بخش های مهمی است که به مراکز و موسسات تایپی داده میشود. جدول ها معمولا به صورت پراکنده در بین متن های تایپی و یا به صورت دسته بندی شده و فایل های دوره ای به مراکز و موسسات تایپی ارائه می شوند. موسسات نیز بر مبنای نوع درخواست کارفرما اقدام به تایپ جداول مربوطه می کند.

بیشتر بخوانید