مستر تایپیست

تایپ فرمول

تایپ فرمول یعنی بتوان در داخل یک متن از فرمول های مختلف استفاده کرد. همان طور که می دانید فرمول نویسی هم به صورت ساده و هم به صورت پیچیده و گاهی فرمول های دشوار انجام می شود. فرمول نویسی سخت و پیچیده در رشته های خاص علمی نظیر فیزیک، کوانتوم، شیمی و ریاضیات دیده می شود.

بیشتر بخوانید